Veilig en gezond voedsel voor iedereen!

12.09.2022
standpunt-van-belplant-over-het-voorstel-tot-exportverbod-van-gevaarlijke-chemische-stoffen-in-belgie

Standpunt van Belplant over het voorstel tot exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen in België

Er gaan stemmen op om chemische stoffen die in Europa geen toelating hebben voor gebruik, ook te verbieden voor de export. Gewasbeschermingsmiddelen die in Europa niet mogen gebruikt worden, worden hier wel nog geproduceerd en worden uitgevoerd naar het buitenland, en daar zijn goede redenen voor. De realiteit is niet zo zwart-wit! Vandaar hier een verduidelijking.

Samenvatting – specifiek voor gewasbeschermingsmiddelen:

  • België geniet wereldwijde faam voor de productie van kwalitatief hoogwaardige stoffen binnen zijn cluster van chemie en life sciences, en dat in uiteenlopende specialiteiten. Dat verklaart waarom de chemiecluster op wereldniveau actief is.
  • De Belgische productievestigingen zijn van topniveau en werken volgens de strengste veiligheidsnormen, onder meer wat betreft de bescherming van de werknemers en milieubeperkingen voor uitstoot en lozingen. Ze verbinden zich ertoe de klimaatambitie van de EU voor 2050 na te leven, namelijk de doelstelling van een netto nul-koolstofemissie.
  • De gezondheid en veiligheid van de consumenten en de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, evenals de veiligheid en de bescherming van het leefmilieu zijn topprioriteiten voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie.
  • De voornaamste productievestigingen voor gewasbeschermingsmiddelen of actieve stoffen zijn samen goed voor 4.630 kwaliteitsvolle voltijdse banen in België, waarvan 1.403 rechtstreekse banen - 291 in het Waalse en 1.112 in het Vlaamse Gewest.
  • Wat specifiek België betreft, wordt 85% van de in Europa verboden stoffen geëxporteerd naar (kandidaat)lidstaten van de OESO, waarbij de meerderheid bestemd is voor Japan (70%). In die landen gelden goed uitgewerkte, hoofdzakelijk op risicobeoordeling gebaseerde gunningsprocedures en krachtige bepalingen inzake duurzaam gebruik.
  • Door de grote diversiteit aan gewassen, in de verschillende landen en regio’s in de wereld, en de uiteenlopende omgevingsomstandigheden ontwikkelen zich telkens andere parasieten en ziektes, die verschillende beschermingsoplossingen vragen. Met hun expertise en omdat ze op wereldschaal opereren, produceren de Belgische fabrieken ook middelen die mogelijk geen toepassingsgebied hebben in Europa, maar wel elders in de wereld.
  • Een nationaal productieverbod zal de interne markt van de EU en binnenlandse handelsbalans alleen maar verstoren. Het zal onvermijdelijk leiden tot ongelijke concurrentievoorwaarden binnen de EU.
  • Een verbod zal voor België zware gevolgen hebben, want het zal niet alleen een rechtstreekse impact hebben op de productie, maar zou ook kunnen leiden tot een volledige delokalisatie van de productievestigingen en de bijbehorende diensten.
  • De export van chemische stoffen wordt nu al streng gereglementeerd door talrijke internationale verdragen en overeenkomsten.
  • Gelet op het aantal banen dat mogelijk op het spel staat, het vage toepassingsgebied en het door de beoogde sector(en) gegenereerde handelsoverschot, is een globale evaluatie van de economische impact noodzakelijk.

Exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen 

De gezondheid en veiligheid van de consumenten en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen blijven, net als de veiligheid en de bescherming van het leefmilieu, topprioriteit van de industriei.

Dat is overal zo, ongeacht waar de producten worden gefabriceerd en toegepast en ongeacht waar het voedsel wordt geconsumeerd. Daarom heeft de industrie vragen bij de relevantie van een productieverbod in België voor gewasbeschermingsmiddelen die in Europa niet zijn toegelaten.

België beschikt over een unieke ligging vanuit logistiek oogpunt en over hooggeschoolde arbeidskrachten in chemie en life sciences. Zijn cluster chemie en life sciences staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteitsproducten die aan de strengste veiligheidsnormen voldoen, onder meer wat betreft de bescherming van de werknemers en milieubeperkingen voor uitstoot en lozingen. Net daarom kiezen sommige ondernemingen voor België voor de productie van gewasbeschermingsmiddelen waarvan het gebruik in Europa niet is toegestaan.

Door de grote diversiteit aan gewassen in de verschillende landen en regio’s in de wereld en de uiteenlopende omgevingsomstandigheden ontwikkelen zich telkens andere parasieten en ziektes. Zo kan het dat een in België geproduceerde stof geen toepassingsgebied heeft in Europa, maar wel elders ter wereld en dus wordt geëxporteerd: 85%ii van de stoffen die in België worden geproduceerd en in Europa niet mogen worden gebruikt, wordt naar (kandidaat)lidstaten van de OESO geëxporteerd. Zo is meer bepaald 70%iii van de stoffen bestemd voor Japan.

Hoewel een dergelijk verbod geen invloed zal hebben op de Europese export, zal het de interne Europese markt verstoren en oneerlijke concurrentievoorwaarden scheppen, aangezien niet langer voor alle landen dezelfde wetgeving zal gelden. Bovendien worden bepaalde stoffen verboden als gewasbeschermingsmiddel, maar worden ze nog altijd gebruikt voor andere doeleinden, onder meer als ontsmettingsmiddelen, huishoudelijke hygiëneproducten, diergeneesmiddelen en industriële chemische producten. Verder zou het verbod ongewilde, maar ernstige gevolgen kunnen hebben voor België, want het zou niet alleen een rechtstreekse impact hebben op de productie, maar ook kunnen leiden tot een volledige delokalisatie van de productievestigingen en de bijbehorende diensten.

De huidige situatie zorgt voor grote onzekerheid wat betreft geplande en potentiële investeringen in België, niet alleen voor de verboden stoffen en de producten en stoffen voor dubbel of veelvoudig gebruik, maar ook voor innoverende producten en nieuwe oplossingen. De hoofdreden is dat goedkeuring en invoering van innovaties buiten de EU vaak sneller verlopen. Alle stoffen en producten die onderworpen zijn aan een vergunningsprocedure, zijn op de Europese markt verboden tot ze officieel zijn goedgekeurd. De voorgestelde wetgeving riskeert dan ook de fabrieken en productielijnen uit België naar andere EU-landen te verdrijven.

De ondernemingen bieden de gemeenschappen waarin de productievestigingen gevestigd zijn rechtstreeks hooggekwalificeerde kwaliteitsbanen, en ook onrechtstreekse werkgelegenheid door de aanwezigheid van een industriële activiteit op hun grondgebied. De voornaamste productievestigingen voor gewasbeschermingsmiddelen of actieve stoffen zijn samen goed voor 4.630 kwaliteitsvolle voltijdse banen in België, waarvan 1.403 rechtstreekse banen - 291 in het Waalse en 1.112 in het Vlaamse Gewestiv.

Tot slot is het belangrijk erop te wijzen dat de export van chemische stoffen strikt gereglementeerd is door talrijke internationale verdragen en overeenkomsten. De Europese verordening 649/2012 betreffende de voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) implementeert het Verdrag van Rotterdam, dat wederzijdse verantwoordlijkheden en informatie bij de handel in chemische stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen oplegt.

Europa, met de strengste wetgeving ter wereld waar het gaat om de reglementering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op haar grondgebied, past niet alleen het Verdrag van Rotterdam toe, maar gaat nog verder. Verordening 649/2012 gaat niet alleen over stoffen die verboden zijn en onderworpen aan restricties die opgenomen zijn in het Verdrag van Rotterdam, maar ook over stoffen waarvan het gebruik in de Europese Unie om milieu- en of gezondheidsredenen verboden of sterk beperkt isv.

Gelet op de werkgelegenheid die de productie van gewasbeschermingsmiddelen in België biedt en op het handelsoverschot (ongeveer 1 miljard euro per jaarvi), is een onderzoek naar de economische impact meer dan aangewezen. De productie van gewasbeschermingsmiddelen vormt voor zowel Vlaanderen als Wallonië een belangrijke troef. Er moet worden uitgemaakt hoeveel werknemers gevolgen zullen ondervinden van de uitvoering van die nieuwe regeling en hoe hoog het inkomensverlies van de Belgen gaat oplopen, alvorens welke reglementering ook toe te passen.

Tot slot worden de stoffen in België geproduceerd volgens strenge kwaliteitsnormen, met respect voor de gezondheid van werknemers, gebruikers en consumenten, en met bijzondere aandacht voor milieubehoud. Ze worden daarna volgens de wettelijke regels en de PIC-vereisten geëxporteerd, voornamelijk naar OESO-landen. De productie en export van de producten bieden werkzekerheid aan 4.630 werknemers en zorgen voor inkomensstabiliteit voor Vlaanderen en Wallonië.

i2030 commitments - CropLife Europe
iiRapport Unearthed (GreenPeace UK) over de verboden stoffen die uit de EU en BE worden geëxporteerd, ref. jaar 2019: Het Verenigd Koninkrijk en de EU stuurden duizenden ton verboden pesticiden naar arme landen – Unearthed
iiiIdem
ivDe nieuwe toepassing Consult (CBSO) | nbb.be / Persconferentie essenscia kerncijfers 2021 [PDF]
vVerordening (EU) Nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (Voor de EER relevante tekst) (europa.eu)
viAccess2Markets Statistieken (europa.eu)

Terug
algemene-vergadering-belplant-2023

Algemene Vergadering Belplant 2023

Is de Sustainable Use Regulation geschikt om landbouw, biodiversiteit en klimaatverandering met elkaar te verzoenen?
vanaf-nu-terug-opletten-voor-de-buxusmot

Vanaf nu terug opletten voor de buxusmot!

Volgens het Waarschuwingssysteem van PCS moeten we vanaf nu terug opletten voor de buxusmot.
daar-is-de-lente-en-daar-begint-het-werk-in-de-tuin-174

Daar is de lente! En daar begint het werk in de tuin!

Op handigindetuin.be vind je alle informatie en leuke filmpjes over middelen die je kan gebruiken om je huis of tuin te beschermen tegen schimmels, plagen, schadelijke insecten, ongedierte en onkruid.
nieuwe-maatregelen-rond-ipm

Nieuwe maatregelen rond IPM

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. Het vermijden van puntvervuiling, het reduceren van drift en het vermijden van schadelijke onkruiden zijn belangrijke pijlers binnen IPM. Hierbij is er een stappenplan uitgewerkt voor een pakket aan nieuwe maatregelen.
de-uitspraak-van-het-europees-hof-over-neonicotinoiden-benadrukt-de-inconsistentie-van-de-eu-regelgeving

De uitspraak van het Europees Hof over neonicotinoïden benadrukt de inconsistentie van de EU-regelgeving.

Volgens landbouweconoom Graham Brookes, roept de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de EU-lidstaten niet langer afwijkingen (derogaties) mogen toestaan voor het gebruik van neonicotinoïde zaadbehandelingen een aantal belangrijke vragen op.
binnenkort-verbod-op-export-belgisch-bier

Binnenkort verbod op export Belgisch bier?

Standpunt van Belplant over het voorstel tot exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen in België (2)
het-favv-waakt-over-de-gezondheid-van-jouw-valentijnsrozen

Het FAVV waakt over de gezondheid van jouw valentijnsrozen!

Wist je dat deze rozen vaak een hele weg hebben afgelegd voordat ze in de bloemenwinkels terechtkomen?
bestrijding-van-plagen-in-boomgaarden-het-proverbio-project

Bestrijding van plagen in boomgaarden: het PROVERBIO-project

Wist je dat België de vijfde grootste perenproducent van Europa is?
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
voortschrijdend-inzicht-zorgt-voor-veilig-voedsel

Voortschrijdend inzicht zorgt voor veilig voedsel

Reactie van Belplant op het rapport van PAN Europe.
evaluatie-van-5-jaar-fyteauscan-2017-2021

Evaluatie van 5 jaar Fyteauscan (2017-2021)

Eind 2016 werd de Fyteauscan gelanceerd waarbij je aan de hand van 8 eenvoudige vragenlijsten, de knelpunten rond puntvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen op je bedrijf kan detecteren en aanpakken.
arrestaties-verricht-en-1150-ton-namaakproducten-gevonden-tijdens-operatie-silver-axe

Silver Axe 2022 is een operatie van Europol om illegale en namaak gewasbeschermingsmiddelen te bestrijden

Silver Axe liep van januari tot april 2022 en heeft 10 arrestaties en 1.150 ton illegale en namaakproducten opgeleverd.
jaarverslag-2021-van-dg-dier-plant-en-voeding-plantenbescherming-speelt-belangrijke-rol

Jaarverslag 2021 van DG Dier, Plant en Voeding

Plantenbescherming speelt belangrijke rol.
traceren-van-producten-voor-gewasbescherming

Traceren van producten voor gewasbescherming

Door de COVID periode, verstoring van de supply chain en oorlog in Ukraïne is het duidelijk dat de voedselproductie van cruciaal belang is voor de Europese land- en tuinbouw.
waarom-verdienen-onze-gewassen-bescherming-br-veilig-voldoende-duurzaam-en-betaalbaar-voedsel-voor-iedereen

Stakeholders ontdekken: Waarom verdienen onze gewassen bescherming?

Veilig, voldoende, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen.
nieuwe-europese-regelgeving-rond-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming-moet-innovatie-omarmen

Nieuwe Europese regelgeving rond duurzaam gebruik van gewasbescherming moet innovatie omarmen

Vandaag heeft de Europese Commissie de nieuwe Europese Reglementering rond duurzaam gebruik van gewasbescherming voorgesteld aan het Parlement.
favv-onderzoekt-blootstelling-aan-residuen-van-gewasbeschermingsmiddelen-via-groenten-en-fruit-2014-2020

FAVV onderzoekt blootstelling aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen via groenten en fruit

Jaarlijks controleert het FAVV het residugehalte van een 600-tal verschillende residuen van gewasbeschermingsmiddelen in meer dan 3.000 levensmiddelen.
brochure-cle-may-2022

Brochure CropLife Europe over bestrijdingsmiddelen en voedselveiligheid

Brochure over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en voedselveiligheid.
chemie-en-kunststoffen-spelen-cruciale-rol-in-vlaams-transitieplan-voor-circulaire-economie

Chemie en kunststoffen spelen cruciale rol in Vlaams transitieplan voor circulaire economie

Sectorfederatie essenscia tekent als kernpartner engagementsverklaring Vlaanderen Circulair.
nieuwe-vlaamse-maatregelen-rond-geintegreerde-gewasbescherming-ipm

Nieuwe Vlaamse maatregelen rond Geïntegreerde Gewasbescherming IPM

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming toepassen: duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en –middelen.
sector-zet-in-op-innovatie-om-bij-te-dragen-aan-de-realisatie-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Industrie in transitie

Belgische chemie en life sciences engageert zich met nieuw duurzaamheidsrapport voor Europese Green Deal
bekijk-het-nieuwe-filmpje-over-zieke-planten-en-plantenziekten-in-de-tuin-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk het nieuwe filmpje over zieke planten en plantenziekten in de tuin

bekijk-de-nieuwe-filmpjes-over-bestuivers-en-onkruid-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk de nieuwe filmpjes over bestuivers en onkruid

Na het belang van het etiket, het bestrijden van slakken en het beschermen van je huisdieren, kom je nu alles te weten over onkruid en bestuivers in onze twee nieuwe filmpjes.
residulimieten-in-een-complexe-wereldhandel-een-uitdaging-voor-de-hele-voedselketen

Residulimieten in een complexe wereldhandel: een uitdaging voor de hele voedselketen.

Veel van de in Europa geïmporteerde goederen zijn producten die niet commercieel of in onvoldoende hoeveelheden binnen Europa kunnen worden geteeld. Om invoer toe te laten hebben we importtoleranties nodig.
meer-dan-50-chemie-en-farmabedrijven-stappen-in-sectoraal-actieplan-om-minder-water-te-verbruiken

Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in sectoraal actieplan om minder water te verbruiken.

Het vrijwillige initiatief sluit hiermee aan op de doelstellingen van de recent aangekondigde Blue Deal waarmee de Vlaamse regering voluit inzet op circulair watergebruik.
europese-industrie-van-gewasbeschermingsmiddelen-ja-ook-bio-engageert-zich-ter-ondersteuning-van-europese-green-deal

Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen engageert zich ter ondersteuning van Europese Green Deal.

De Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen heeft een set van ambitieuze engagementen aangenomen om de Europese Green Deal te ondersteunen.
nieuw-filmpje-lees-altijd-het-etiket-en-volg-phytofar-op-youtube

Nieuw filmpje: Lees altijd het etiket!

Er staat een schat aan informatie op het etiket van een gewas­beschermings­middel. Kijk snel naar het nieuwe filmpje en volg Phytofar op YouTube!
hoe-kan-je-best-je-huisdieren-beschermen-als-je-producten-voor-je-tuin-gebruikt

Hoe kan je best je huisdieren beschermen als je producten voor je tuin gebruikt?

Bekijk de nieuwe filmpjes en ga aan de slag!
belgie-koploper-voor-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming

België koploper voor duurzaam gebruik van gewas­bescherming.

Na een paar vertragingen als gevolg van de COVID-19-crisis, publiceerde de Europese Commissie eerder deze week een aantal documenten die belangrijk zijn voor de landbouw­sector.
duurzaamheid

Duurzaam gebruik

Ook Belplant ijvert voor een leefbaar milieu door het duurzaam gebruik en correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen tot één van haar kerntaken te hebben verheven.
voedselveiligheid

Voedselveiligheid:

alle wetenschappelijke studies tonen aan dat het eten van groenten en fruit gezond is, ongeacht of ze afkomstig zijn van geïntegreerde of biologische teelt.
phytofar-aan-het-woord-over-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming-op-plattelandstv-in-maart-2020

Phytofar aan het woord over duurzaam gebruik van gewasbescherming.

PlattelandsTV
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
huis-en-tuin

Huis en tuin

Zoek je producten om je gazon in topconditie te brengen en te houden? Wil je een handige, milieuvriendelijke val voor een eenvoudige controle van de buxusmot op je buxusplanten? Probeer je na het schoffelen en aanbrengen van een laag schors, nog een milieuvriendelijke onkruidbestrijder te vinden? In elk geval, Phytofar staat je met raad en daad bij!
openbaar-groen

Openbaar groen

Gewasbescherming is essentieel voor het veilig, gezond en mooi houden van openbaar groen, parken, bermen, sportterreinen, golfcourts, spoorwegen, industrie- en luchthaventerreinen en tuinen.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
verlenging-fytolicentie

Verlenging Fytolicentie

Heb je nog niet voldoende activiteiten gevolgd om in orde te zijn voor de verlenging van de fytolicentie?
steekproef-naar-gewasbeschermingsmiddelen-in-mezenbollen-geruststellende-resultaten

Steekproef naar gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen: geruststellende resultaten.

Phytofar is tevreden met de resultaten van de steekproef van VELT waarbij onder andere gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen werden onderzocht. Het zijn geruststellende conclusies.
mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken.

Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen.
overheid-en-industrie-gezamenlijke-aanpak-van-overschrijdingen-gewasbeschermingsmiddelen-in-belgisch-oppervlaktewater

Overheid en industrie gezamenlijke aanpak van overschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Belgisch oppervlaktewater.

In België worden er in het oppervlaktewater nog te vaak werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de toetsingswaarden overschrijden.
daar-is-de-lente-en-daar-begint-het-werk-in-de-tuin

Klaar om in de tuin te werken?

Callcenter en fabrikanten geven alle nodige informatie
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-josse-en-jan-peeters

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Josse en Jan Peeters.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jean-pierre

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jean-Pierre.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jan

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jan.
correct-spuiten-problemen-uitsluiten

Correct spuiten = problemen uitsluiten!

Gouden regels en aandachtspunten vòòr, tijdens en na het bespuiten.
de-rol-van-duurzame-gewasbeschermingsoplossingen-bij-de-productie-van-gezonde-voeding

Gewasbescherming en gezonde voeding!

De rol van duurzame gewasbeschermingsoplossingen bij de productie van gezonde voeding.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar in 2016 aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
topps-drift-verminderen-flyer

TOPPS Drift verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-drift-verminderen-boekje

TOPPS Drift verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-flyer

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-boekje

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
gewasbeschermingsmiddelen-pesticiden-en-bestuivende-insecten

Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) en bestuivende insecten.

De gewasbeschermingsindustrie vertelt over onderzoek op bijen en de gezondheid van bestuivers.
Wie houdt nu niet van cookies